Thai English 
 
 
 
 
 
 
 
Taiwantrade

 

 
 
 
 
 

Member Login

Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one

Who's Online

We have 90235 guests online and 17 members online
ความคืบหน้า กรณีการปรับขึ้นค่า Document Fee และ THC ของสายเรือ Print E-mail

 

เรียน  สมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

                ตามที่ สายเรือได้มีการปรับขึ้นค่า Document Fee และ THC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา สภาผู้ส่งออกฯ ได้ประสานงานกับทางสายเรือและกรมการค้าภายในในเรื่องดังกล่าว และแจ้งผลการประชุมหารือให้กับสมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง นั้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 กรมภายค้าภายใน ได้เชิญสภาผู้ส่งออกฯ และตัวแทนสายเรือเข้าร่วมประชุมในเรื่องของต้นทุนค่า Document Fee และ THC ของสายเรือ โดยมี นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน โดยผลจากการประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้

 

   • ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อมูลต้นทุนของสายเรือที่ส่งกลับมายังกรมการค้าภายใน ซึ่งจากการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายในและตัวแทนสายเรือเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติให้สายเรือกรอกข้อมูลในลักษณะ Cost Structure กลับมาให้กรมฯ และเมื่อได้พิจารณาตามข้อมูลที่สายเรือบางสายส่งให้กับกรมการค้าภายในพบว่ามีค่าใช้จ่ายหลายๆรายการที่ไม่สมเหตุผล เช่น ค่าใช้จ่ายเอกสาร (Paper Set) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ Software & Web Application ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงมาก นอกจากนั้นยังพบว่าในค่าใช้จ่ายรายการเดียวกัน แต่ละสายเรือกลับมีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างมาก
   • สายเรือรายใหญ่ๆ ที่มีการปรับขึ้นทั้งค่า Document Fee และ THC อย่างเช่น NYK ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลกลับมาให้กรมฯ ซึ่งในเรื่องนี้ท่านอธิบดีมีความเห็นว่าจะออกหมายเรียกให้แต่ละสายเรือเข้าพบกรมฯเป็นรายๆ ไป
   • คุณสุวัฒน์ นายกสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) ได้อธิบายถึงเหตุผลในการปรับขึ้นค่า Document Fee ของสายเรืออีกครั้ง อีกทั้งยังแจ้งว่าสายเรือหลักๆ เช่น Maersk CMA CGM และ China Shipping ก็มิได้มีการปรับขึ้นอัตราค่า Document Fee และ THC แต่อย่างใด จึงอยากจะให้การแข่งขันในธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกลไกการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สายเรือที่ไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าภาระดังกล่าว และได้นำเสนอต้นทุนค่า Document Fee ของสายเรือ CMA CGM
   • ที่ประชุมจึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำค่าบริการการขนส่งทางเรือเข้าเป็น บริการที่มีการควบคุม เพื่อให้มีการคิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล โดยจะให้ใช้ชื่อว่า “ค่าบริการขนส่งสินค้าทางเรือ” โดยท่านอธิบดีได้กำหนดมาตรการในการควบคุมออกเป็น 5 ระดับคือ
    1. ให้สายเรือส่งข้อมูลต้นทุนของแต่ละสายมาให้กรมฯ
    2. หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าภาระต่างๆจะต้องมีการแจ้งมายังกรมหลังการปรับ
    3. หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าภาระต่างๆจะต้องมีการแจ้งมายังกรมก่อนการปรับ
    4. ให้สายเรือขออนุญาตในการปรับเปลี่ยนอัตราค่าภาระต่างๆ
    5. กรมฯจะเป็นผู้กำหนดเพดานอัตราค่าภาระของสายเรือ

                    และทางกรมฯ จะนำมาตรการระดับที่ 3 มาใช้ คือ สายเรือจะต้องแจ้งกรมการค้าภายในก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าภาระใดๆ ก็ตาม

   • สรุป   ทางกรมการค้าภายในจะเรียกให้สายเรือส่งข้อมูล Cost Structure มายังกรมฯให้ครบถ้วนทุกสายเพื่อที่จะสามารถพิจารณาถึงกลไกทางด้านราคาให้ชัดเจน และจะกำหนดให้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือเข้าเป็นบริการควบคุม เช่นเดียวกับ การค้าปลีก-ส่ง และลิขสิทธ์เพลงคาราโอเกะ และในเบื้องต้นจะใช้มาตรการระดับ 3 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการปรับขึ้นค่าบริการอื่นๆ ของสายเรือ

                ในการนี้ สภาผู้ส่งออกฯ จึงนำเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป โดยสภาผู้ส่งออกฯ จะทำหน้าที่ในการประสานและผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไป เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทย

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

Imageรายงานการประชุมกรณีการปรับขึ้นค่า Document Fee และ THC ของสายเรือ

 

 

 

< Previous   Next >
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ)
1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซน C  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กทม. 10120
Tel. : 66 2 679-7555 ,    Fax. : 66 2 679-7500-2
Thai National Shippers' Council Copyright © 2005 TNSC All Rights Reserved.
viagra professional online pharmacy
viagra soft tabs 50mg
viagra sales online
viagra discount prices
viagra 100mg pills
viagra for sale usa
buy viagra no prescription
cialis uk price
canadian pharmacy cialis
viagra price online
generic cialis online canada buy propecia with no prescription cheap generic cialis online buy cialis generic online viagra australia no prescription
cheapest viagra in canada cialis super active uk viagra 100mg no prescription pharmacy canada online europe viagra online united states
cialis 40mg on line pharmacy online india worldwide shipping cheap generic drugs from india cheap generic viagra canada cheap prescription drugs no insurance
cheap generic viagra online canadian pharmacy 24 7 buy generic drugs canada cheap viagra pills uk purchase viagra in uk
womens viagra pink pill cheap viagra super active cialis online canada no prescription viagra online best price viagra for sale no prescription
canadian pharmacy discount code buy cialis no prescription uk viagra online without prescription from india
viagra cost without insurance
buy cialis soft tabs online viagra online free shipping viagra online for women