สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
เจ้าหน้าที่
นายคงฤทธิ์ จันทริก
Executive Director
นางสาวอัญชลี เกิดเงิน
Assistant Director
นางพรทิพย์ ไทยภักดี
Manager
นางสาวฐิติพร ชื่นธีระวงศ์
Manager
นายกฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย
Manager
นายภัคธร เนียมแสง
Assistant Manager
นายปีติคนธ์ วิเชียร
Assistant Manager
นายภคพล พิงพิทยากุล
Assistant Manager
นางสาวจิรภา บุญพาสุข
Senior Analyst
นางสาวรติมา จิวจินดา
Senior Analyst
นายเกียรติศักดิ์ สรรพคุณ
Senior Legal Officer
นายภัทรพล ผลวิวัฒน์
Marketing Analyst
นางสาวจิรนาถ แก้วงาม
Officer
นางสาวสิริพรรณ เห็มสุทธิ์
Officer
นางสาววัชรินทร์ ทองสุข
Officer
นางสาวณดาธร เอี่ยมสอาด
Officer
นางสาวณีรนุช ธราธรชนะกุล
Officer