สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ทำเนียบประธานฯ
นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์
Chairman: 1995 - 2000
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
Chairman: 2001 - 2004
นายสุชาติ จันทรานาคราช
Chairman: 2005 – 2008
นายไพบูลย์ พลสุวรรณา
Chairman: 2009 - 2012
นายนพพร เทพสิทธา
Chairman: 2013 - 2016
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
Chairman: 2017 - Present