สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
คณะกรรมการ
นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
ประธาน
นายสุชาติ จันทรานาคราช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการ
นายวัลลภ วิตนากร
รองประธาน
นายเตชะ บุณยะชัย
รองประธาน
นายมานะผล ภู่สมบุญ
รองประธาน
นายสมบัติ เปรมประภา
รองประธาน
นายณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา
รองประธาน
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา
รองประธาน
นายณัฐพล เดชวิทักษ์
รองประธาน
ดร.ชัยชาญ เจริญสุข
เลขาธิการ
นายสมชัย ธนสารศิลป์
เหรัญญิก
นางจินตนา ศิริสันธนะ
นายทะเบียน
ม.ล. สมรมาศ โพธิ์ศิริสุข
กรรมการ
นางวารี สดประเสริฐ
กรรมการ
นายเทอดพงศ์ คณารักษ์
กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล
กรรมการ
นายประวิทย์ ประกฤตศรี
กรรมการ
นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
กรรมการ
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
กรรมการ
นายธรรศ ทังสมบัติ
กรรมการ
นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม
กรรมการ
นายสุรพร สิมะกุลธร
กรรมการ
นายนรชัย โกยแก้วพริ้ง
กรรมการ
นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ
กรรมการ
นายศุภกร เรืองสิน
กรรมการ
นายทวี ตั้งจันสิริ
กรรมการ
นายวิชัย ศรีประเสริฐ
กรรมการ
นายวราวุฒิ พิมานมาศ
กรรมการ
นายสุกิจ คงปิยาจารย์
กรรมการ
นายสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
กรรมการ
นายภูมิ ธาวนพงษ์
กรรมการ
ดร.หลักชัย กิตติพล
กรรมการ
นายโสมนัส โพธิสัตย์
กรรมการ
นายชยุต ตุลยนิติกุล
กรรมการ