สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ที่ปรึกษา
นายเกริกไกร จีระแพทย์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
ที่ปรึกษา
นายไพบูลย์ พลสุวรรณา
ที่ปรึกษา
นายนพพร เทพสิทธา
ที่ปรึกษา
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ปลัดกระทรวงพานิชย์
นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
อธิบดีกรมการค้าภายใน
นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมศุลกากร
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมเจ้าท่า
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
นายสรณัณท์ จิวะสุรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นางพจมาน ภาษวัธน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยุวนุช กลั่นจัตุรัส
ผู้ทรงคุณวุฒิ